Správa nemovitostí

„Každá věc má mít řádného správce a hospodáře“

Pro majitele, správce budov či bytových domů nabízí naše společnost tyto činnosti:

 • plán správy, údržby objektu
 • plán oprav včetně finanční náročnosti jednotlivých etap.

Každá věc, kterou člověk používá, potřebuje údržbu, aby po celou dobu své životnosti řádně sloužila svému účelu. Dovolíme si přirovnání s provozem osobního automobilu, se kterým většinou navštěvujete servis kvůli pravidelným prohlídkám, abyste předešli značným finančním škodám.

V ideologii údržby je třeba vzpomenout správu a údržbu Vašeho pozemku, bytu v rodinném či bytovém domě anebo je Vaší náplní správa celého výrobního areálu?

Zaatikový žlab plný listí
Zaatikový žlab plný listí

A tak jestli pozemek vyžaduje údržbu trávníku či pletiva, tak i samotný dům je nutno vést v řádné údržbě ve smyslu kontroly případného poškození fasády a výplní otvorů, po větší dešťové průtrži, vichřici či dlouhodobější nepřítomnosti na stavbě. Dále je třeba se starat o tzv. obálku budovy, tj. fasádu či střešní krytinu, a tak minimálně v čase před a po každé zimě čistit žlaby, svody a lapače střešních splavenin atd. V další oblasti potom řešit revize na spalinové cesty – komínové průduchy, elektroinstalaci vč. hromosvodu, seřízení oken a dveří, promazání závěsů vnitřních dveří apod.

V bytovém domě je situace složitější, protože z důvodů anonymity nemají většinou spoluvlastníci jednotlivých bytů zájem řešit péči a funkčnost společných rozvodů elektřiny, výtahů, povrchových úprav a vybavení jednotlivých místností (sušárna, kočárkárna apod.). Situace se začne řešit až v době závady, a to mnohdy bývá pozdě či častokrát za vyšších investičních výdajů v režimu havárie.

Zaatikový žlab před zimou
Zaatikový žlab před zimou

Jednodušší je to naopak v situaci, kdy tuto činnost vykonáváte z pozice správce či investičního technika budovy ve vlastnictví státu či soukromé osoby.

Zanedbaná údržba vzniklá obecným nezájmem vlastníků bytů o společné prostory nebo prostory či konstrukce, které přímo nesouvisí s obývaným prostorem (fasáda, střecha, …) vede k degradaci stavebního díla, zvýšení nákladů na jeho provoz (zatékání do střešních konstrukcí, únik tepla, riziko plísní, vlhké sklepy, vyplavení ucpanou kanalizací apod.). V konečném důsledku to všechno vede ke zklamání zájemce, který dá raději přednost podobným nemovitostem, které jsou řádně udržovány. Vaše nemovitost se stává méně konkurenceschopná na trhu realit v situaci, kdy ji plánujete prodat či pronajmout.

Zanedbaná údržba fasády bytového domu
Zanedbaná údržba fasády bytového domu

Náklady na provoz

Předpokládané náklady na provoz objektu

Bohužel výstavbou či rekonstrukcí objektu výdaje na Vaší straně nekončí. Většina budoucích majitelů nemovitostí slyší jen na výši nákladů na energie, ale napadlo Vás, že k nákladům na energie je třeba připočíst ještě značnou část nákladů na pojištění, revize, výměnu zařízení či jeho údržbu?

Tyto lze rozdělit na náklady vynaložené na:

 • Energetická náročnost
 • Pravidelné revize
 • Pravidelná údržba – technické zařízení budov
 • Pravidelná údržba a výměna – interiér
 • Pravidelná údržba a výměna – exteriér

Možná ten výčet vypadá hrozivě, ale věřte, že každá věc vyžaduje náklady na údržbu a provoz, takže je dobré při zakoupení či stavbě jakékoliv nemovitosti mít přehled o plánovaných nákladech. Z čehož vyplývá při návrhu jakékoliv stavby či stavební úpravy přemýšlet i nad výše uvedeným dopadem ve smyslu nákladů na správu, údržbu a provoz.

Nově vyzděný, odizolovaný vstup do sklepa
Nově vyzděný, odizolovaný vstup do sklepa

V návaznosti na všechny služby naší společnosti Vám zpracujeme orientační plán očekávaných nákladů na provoz a údržbu nemovitosti, abyste byli připraveni na plánované výdaje.

Musíme vzpomenout, že bohužel většina společnosti si na výše uvedené náklady a změnu myšlení prozatím nezvykla, a tak v případě bytových domů panují vášnivé diskuse o výši platby do fondu oprav atd. Častokrát se stává, že spoluvlastníci bytových jednotek se nedohodnou, objekt stárne a jakmile vyžaduje nákladnější rekonstrukci, tak na ni nejsou spoluvlastníci připraveni.

Podmáčený, vlhký a zanedbaný vstup do sklepa
Podmáčený, vlhký a zanedbaný vstup do sklepa

Pro majitele, správce budov či bytových domů nabízí naše společnost tyto činnosti:

 • pasport nemovitosti jako nedílný podklad pro plán oprav
 • prohlídky domů s návrhy na řešení zjištěných závad
 • zajištění odborných posouzení při plánování rekonstrukcí
 • zajištění cenových nabídek od potenciálních dodavatelů
 • stanovení priorit a časové posloupnosti v závislosti na výši investičních prostředků
 • úzká spolupráce s výborem SVJ nebo předsedou společenství vlastníků
 • zajištění technického dozoru při realizaci a plánované údržby domu 
 • zajištění zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • evidence, zajištění a kontrola termínů a kvality provedených oprav, údržby nemovitosti
 • předkládání dalších návrhů spojených s provozem nemovitosti

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt