Územní rozhodnutí

V této fázi dochází k upřesnění dispozičního řešení, materiálového a konstrukčního řešení, úvaze o technických zařízeních budov, stanovení základních rozměrů objektu, jeho osazení do terénu v půdorysném i výškovém směru, stanovení vzdálenosti od sousedních objektů a pozemkových hranic. Dále se navrhují trasy, výškové poměry a způsob připojení jednotlivých inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, přípojka elektrické energie či domovní čistírna odpadních vod, vlastní studna, nádrž na využití dešťových vod, vsakovací objekt apod.).

Situace stavby rodinného domu ve stupni pro územní řízení
Situace stavby rodinného domu ve stupni pro územní řízení

Tato dokumentace je podána na příslušné dotčené orgány státní správy, dále správce inženýrských sítí a samozřejmě vlastníkům okolních pozemků. Po získání souhlasných stanovisek výše uvedených stran je pak projektová dokumentace podána ke schválení na stavební úřad. Výsledkem je územní souhlas či rozhodnutí, což je povolení, že na daném pozemku lze postavit objekt daných rozměrů, vzhledu a využití. O tomto procesu více v kapitole „Inženýrská činnost“.

Cena

závisí od konkrétního objektu a specifických vlastností Vašeho pozemku, požadovaného konstrukčního řešení a rozpracovanosti studie.

Termín

v případě rodinného domu běžné velikosti počítejte 2-3 měsíce, záleží však na součinnosti účastníků řízení a Vás.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt