Povolení stavby

„Jak získat povolení“

Na základě znalosti aktuální legislativy a zkušeností lze tuto činnost rozdělit na několik fází:

 • Územní rozhodnutí
 • Stavební povolení či ohlášení stavby
 • Změna stavby před dokončením
 • Kolaudace stavby
 • Demolice stávající stavby

V každé z výše uvedených fází je třeba při tvorbě projektu realizovat tzv. „předjednání“ s účastníky řízení, následně zpracovat jejich připomínky do projektové dokumentace a v posledním kroku je požádat o souhlasné stanovisko.

Schéma činnosti při zajištění povolení stavby
Schéma činnosti při zajištění povolení stavby

V rámci zajištění povolení je třeba jednat s těmito institucemi:

 • dotčené orgány státní správy (dále jen DOSS), což jsou např. Hasičský záchranný sbor, Hygienická stanice, Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, Povodí dané řeky v okolí a řada dalších)
 • správci inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody NN – nízké napětí, VN – vysoké napětí, slaboproud – telefon, kabelová televize apod.
 • vlastníky okolních pozemků

K zahájení řízení jsou potřeba tyto dokumenty:

 • doklad o vlastnictví
 • plná moc v případě zastupování stavebníka
 • projektová dokumentace daného rozsahu dle prováděcí vyhlášky
 • plán kontrolních prohlídek stavby
 • závazná stanoviska dotčených orgánů (viz seznam výše)
 • stanoviska správců veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz seznam výše)
 • územní rozhodnutí nebo územní souhlas (v případě stavebního povolení nebo ohlášení)

Po získání všech souhlasných stanovisek výše uvedených účastníků řízení (lhůta na vyjádření je 30-60 dní) se tato stanoviska společně s projektovou dokumentací a dalšími doklady předloží na příslušný stavební úřad. Ten zahájí dané řízení v délce 30-60 dní. Výsledkem bývá vydání povolení, rozhodnutí či souhlas o stavbě s podmínkami její realizace.

a stavba může začít…
a stavba může začít…

Závěrem sděluji, že výše popsané činnosti zajištujeme pouze u objektů, u kterých zpracováváme projekční činnost, a to z důvodu požadavku těsné spolupráce mezi projektantem a osobou zajištujícím povolení stavby. V opačném případě by to bylo značně neefektivní a nelogické.

Cena

je individuální a závisí na druhu stavby, objemu stavebních prací, rozsahu povolovaných prací, místních podmínkách apod. – v případě stavby menšího rozsahu - již od 10.000,- Kč.

Termín

v případě rodinného domu běžné velikosti počítejte 2-3 měsíce na územní rozhodnutí či souhlas a další 3-4 měsíce na stavební povolení či ohlášení stavby.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt