Technický dozor stavby

Náplní práce tohoto typu dozoru je několik rovin:

  • seznámit se s podklady ke stavbě (projektová dokumentace, smlouva o dílo mezi Vámi a dodavatelem stavby, stavební povolení apod.)
  • účastnit se předání a převzetí staveniště
  • organizovat a vést kontrolní dny stavby
  • zastupovat investora ve věcech technických
  • kontrolovat kvalitu prací
  • posuzování návrhů na změny projektu z hlediska dopadu na cenu a termín realizace díla
  • kontrolovat skutečný objem provedených prací
  • kontrolovat správnost a úplnost faktur
  • kontrolovat odstranění případných vad, nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
  • předat investorovi veškeré doklady a dokumentaci o stavbě pořízené v průběhu realizace
Správně realizované konstrukce zdiva a ztužujícího věnce
Správně realizované konstrukce zdiva a ztužujícího věnce

Klíčovou náplní technického dozoru je zastupovat investora ve věcech technických a hlídat kvalitu, harmonogram a hlavně finanční náročnost díla.

Dovolím připomenout, že pro státní zakázky je ze zákona povinné zajistit technický dozor investora.

Správně realizované konstrukce zastřešení
Správně realizované konstrukce zastřešení

Cena

je závislá od složitosti materiálového, konstrukčního a technologického řešení stavby. V další řadě je cena přímo úměrná požadované četnosti návštěv. Nutným podkladem pro realizaci je řádná projektová dokumentace a položkový rozpočet. Protože v případě, že není zpracována řádná projektová dokumentace, není dle čeho provádět kontrolu díla z pohledu materiálů ani ceny. Cena je předmětem individuální kalkulace.

Termín

předpokládejte po dobu stavby, tj. dle harmonogramu dodavatele stavby.

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt