Novostavba rodinného domu v Liberci

Představení investora a projektu

Investorem byl mladý pár, který plánoval výstavbu rodinného domu na okraji Liberce. V době zahájení spolupráce měl již zakoupen pozemek a zpracovanou architektonickou studii.

Požadavkem investora bylo zpracování kompletního projektu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby, aby měl průběžnou kontrolu financí od zahájení prací až po kolaudaci díla. Součástí byla i kontrola smlouvy o dílo a nabídkového rozpočtu od dodavatele. V průběhu stavby byl vykonáván občasný autorský / technický dozor stavby.

Popis naší činnosti

  • Projekční činnost – zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS)

  • Inženýrská činnost – organizace výběrového řízení na dodavatele, kontrola smlouvy o dílo a optimalizace nabídkové ceny

  • Dozory staveb – zajištění technického dozoru stavby

Naše řešení

Úvodem došlo k rozpracování studie stavby a vytvoření dokumentace pro územní povolení, tj. osazení objektu do relativně složitého svažitého terénu. Byly vyřešeny trasy všech požadovaných inženýrských sítí a jejich výškové poměry k navrženému objektu.

Následně byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Předmětem řádné koordinace s architektem a investorem bylo zejména materiálové a konstrukční řešení fasády, velikosti otvorů a dispozice objektu. Projektová dokumentace byla doplněna o části, které řešily podrobný návrh systému vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, atd.

Během vyřízení stavebního povolení došlo k dopracování detailního řešení složité zavěšené fasády, detailů interiéru, a to v dostatečném rozsahu pro výběrové řízení na dodavatele, ale i pro samotnou realizaci. Tímto se předešlo nečekaným a nežádoucím vícepracem, které by měly za následek zvýšení nákladů a posun termínu výstavby.

V rámci inženýrské činnosti byl kompletní projekt a položkový rozpočet stavby zaslán několika stavebním firmám v okolí. Následně probíhala kontrola předložené smlouvy o dílo a v poslední řadě optimalizace nabídkové ceny od dodavatele, čímž došlo k úspoře v desítkách tisíc korun, díky čemu se bohatě zaplatil honorář za poskytované činnosti.

Během výstavby byl zajištován technický dozor investora, díky čemu byla stavba po celou dobu realizace pod kontrolou z pohledu plnění termínů, kvality a finální ceny prováděných prací, a to k všestranné spokojenosti všech smluvních stran.

 

 

bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service
bg-hp-service

icon-dotaznik Dotazník investora

2024 © DAMprojekt